شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مراسم تجليل از معلمين استان قزوين به مناسبت روز معلم-مصوبه6 -96/1/29

مراسم تجليل از معلمين استان قزوين به مناسبت روز معلم-مصوبه6 -96/1/29

مراسم تجليل از معلمين استان قزوين به مناسبت روز معلم-مصوبه6 -96/1/29