مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۱

-ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری

-ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری

-ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری