هیات رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهر قزوین

علی فرمانی

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

محسن حق شناس

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

 

قاسم الهیاری

دبیر اول شورای اسلامی شهر قزوین

 

 

مهری السادات تقوی

دبیر دوم شورای اسلامی شهر قزوین