نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

شما اجازه لازم را نداريد
دستور کار جلسات شوراي اسلامي شهر قزوين

 روز شنبه 31  تير ماه ساعت 17

1-بررسي نامه هاي واصله و مصوبات کميسيونهاي تخصصي شورا
2-ساير موارد عنداللزوم