حضور اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در جشن بزرگ فجرانه