97.9.11-ملاقات مردمی اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در مناطق سه گانه شهرداری مرکز استان.