97.08.30نشست صمیمانه اعضاء شورای اسلامی شهر و برخی از مدیران شهرداری با اهالی منطقه دو شهرداری قزوین.