حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در مسابقه بسکتبال بین دو تیم شورا و شهرداری قزوین و تیم بسکتبال شمس تهران