1397/08/20-حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین در کنگره ملی سه هزار شهید استان.