1397.08.14 - بازدیدشهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرنظر آباد از کهن شهرقزوین