1397.08.09 - بازدیدرئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان ازکهن شهر قزوین