1397.08.06 - بازدید از مراکز و خانه های شادی تحت نظارت سازمان فرهنگی_ورزشی شهرداری قزوین