1397.08.02 - بازدید از پل طبیعت و پل معلق - منطقه گردشگری باراجین قزوین