1397.08.02 - بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح یادگار امام(ره)