مصوبه-ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97 و 98 -97/12/5-مصوبه 165

ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97 و 98 ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 شهرداری قزوین سال 97...

مصوبه-مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398 و 97 -97/11/9-مصوبه 196

مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398 و 97 مجموعه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قزوین سال 1398...

مصوبه-گزارش حسابرسی سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 98/3/7 مصوبه 36

گزارش حسابرسی سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گزارش حسابرسی سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ...

مصوبه-گزارش حسابرسی سال 96 مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی 98/3/7-مصوبه 34

گزارش حسابرسی سال 96 مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی گزارش حسابرسی سال 96 مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی ...

مصوبه-گزارش حسابرسی سال 96 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین98/3/7-مصوبه 33

گزارش حسابرسی سال 96 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین گزارش حسابرسی سال 96 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری...

مصوبه- گزارش حسابرسی سال 96سازمان مدیریت و پسماندهای شهرداری98/3/7-مصوبه32

گزارش حسابرسی سال 96سازمان مدیریت و پسماندهای شهرداری گزارش حسابرسی سال 96سازمان مدیریت و پسماندهای شهرداری ...