دیدار مدیرکل کمیته امداد و ریس خبرگزاری ایرنا با اعضای شورای شهر قزوین