چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين

تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين

تمديد مصوبه شورا در خصوص 60 درصد تجاري رايگان در بر خيابان بوعلي و فلسطين