پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۱/۲۸

اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار

اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار

اخذ هزينه هاي خدمات جهت تشكيل پرونده شغلي سازمان ميادين ميوه و تره بار