سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۲

روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛

هئيت رييسه كميسيون هاي شوراي اسلامي شهر مشخص شدند .

هيئت رييسه كميسيون هاي تخصصي داخلي شوراي اسلامي شهر قزوين با انتخاب اعضا هر يك از كميسيون ها مشخص شدند .

 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛ علي صادقي نياركي ، سيد كاظم مجابي و محمدرضا صديقي به ترتيب به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيون اداري و مالي ، برنامه حقوقي؛ فرج اله فصيحي رامندي، حسين صلح جو و حكمت ا... داودي به تريبت به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيون خدمات شهري؛ حسين غياثوند ، مريم نخستين و علي صادقي نياركي به ترتيب به عنوان رييس، نايب رييس و دبير كميسيون شهرسازي؛ سيد كاظم مجابي ، شهلا عطايي و فاطمه اشدري به ترتيب به عنوان رييس نايب و دبير كميسيون بهداشت ، سلامت و محيط زيست از سوي اعضاي هريك از كميسيون هاي فوق انتخاب شدند .

بنابراين گزارش؛ علي فرخزاد ، محمد رضا صديقي و علي صادقي نياركي به ترتيب به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيون فني و عمران؛ احد چگيني ، حكمت اله داودي و علي صادقي نياركي به ترتيب به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيون املاك و توافقات مشخص شدند .

در اين گزارش آمده است؛ صلح جو ، اشدري ، چگيني به ترتيب به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيونهاي فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي؛ عطايي ، نخستين و اشدري به ترتيب به عنوان رييس ، نايب رييس و دبير كميسيون امور بانوان و خانواده انتخاب شدند .

 بر اساس گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر قزوين؛  اشدري، فصيحي رامندي و داودي به عنوان رييس ، نائب رييس و دبير كميسيون پيگيري و نظارت؛ داودي ، غياثوند و نخستين به ترتيب به عنوان رييس، نائب رييس و دبير كميسيون حمل و نقل و ترافيك و صديقي، چگيني و مجابي نيز به ترتيب به عنوان رييس، نائب رييس و دبير كميسيون شوراياري ها انتخاب شدند.

 

تصاویر مرتبط