پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۲

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پروژه در حال ساخت مهديه بزرگ قزوين

تصاویر مرتبط